Водич на РАН ПОЛ за програмите за обуки за полициските службеници во Европа

RAN POL’s Guide on training programmes for police officers in Europe