Експост документ Прирачник за Како да се воспостави повеќеорганизациска структура што ги вклучува секторите за здравство и за социјална грижа?

EX POST PAPER Handbook: How to set up a multi-agency structure that includes the health and social care sectors?