Експост документ Прирачник за Како да се воспостави повеќеорганизациска структура што ги вклучува секторите за здравство и за социјална грижа?