Независна формативна детална евалуација на WBCSCi во контекст на механизмот за IISG вклучувајќи ја и Акцијата на Европската унија: „Инструмент за претпристапна помош (ИПА II), Програма за акција во повеќе земји за 2017 г. – Поддршка за Интегративно управување со внатрешната безбедност на Западен Балкан“