Улогата на религијата во програмите за излез и религиозното советување во затворски и во пробациски околности

ЕКСПОСТ ДОКУМЕНТ

EX POST PAPER The role of religion in exit programmes and religious counselling in prison and probation settings