Manual për Mënyrën e ngritjes së një strukture ndërinstitucionale që përfshin sektorët e kujdesit shëndetësor dhe social

Dokument analitik ex-post

EX POST PAPER Handbook: How to set up a multi-agency structure that includes the health and social care sectors?