Pregled nosilaca aktivnosti za provedbu akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama radne grupa za finansijske mjere protiv pranja novca

Strateški dokument BiH