Roli i fesë në programet e deradikalizmit dhe këshillimi fetar në ambientet e burgjeve dhe të shërbimit të provës

Dokument analitik ex-post

EX POST PAPER The role of religion in exit programmes and religious counselling in prison and probation settings